top of page

antwerpen expertise  privé expert des vilvoorde verlies générali schade na waterschade waterschade kbc verlies ing les verzekeraar storm  Hasselt storm privé expert-expert bnp hagel storm  kbc schadevergoeding halle bijstand halle  deschadement verzekering privé expert-expert tegenexpertiseit allianz storm tegenexpertise waterschade expert des expertise Hasselt hagel belfius bijstand bijstand belfius verzekering en expert des belfius  privé expert tegenexpertise vol na schade waterschade générali halle expertise vilvoorde parisbas schadegeval verzekering en  - en na schade privé expert en antwerpen verzekering expertise rechts générali inbraak vergoeding privé expert ethias kortrijk brand schadegeval ing tegenexpertise schade privé expert waterschade tegenexpertise verkerde brussel privé expert  - dvv antwerpen tegenexpertise  privé expert woning storm  verzekeraar Hasselt des des axa brussel privé expert expert verlies vivium verzekering waterschade storm   des  privé expert ag axa storm  vol des  deschadement bnp verlies parisbas Hasselt des verlies na woning privé expert-expert antwerpen vilvoorde des na parisbas ap schadegeval schadevergoeding foudre ethias nn expert verkerde allianz en privé expert-expert ethias na inbraak vol touring providis bijstand storm vivium brussel bnp antwerpen tegenexpertiseit des halle schadevergoeding lieux KBC inbraak lieu nn les expert rechts brand ing antwerpen les bnp halle schadegeval halle providis générali belfius verlies tegenexpertise dvv ethias des ethias générali belfius vergoeding touring lieu privé expert insurance brand privé expert-expert hagel bnp hagel Hasselt waterschade brand hagel ethias  deschadement schadegeval dvv ing waterschade bnp en vilvoorde storm  inbraak axa nn tegenexpertise waterschade brugge brand ethias lieu brugge na brugge waterschade belfius KBC ing  - verzekering belfius brand na schade kortrijk storm  verlieslijst hagel Hasselt woning storm waterschade belfius lieux gent rechts schadevergoeding expert lieu en providis générali verzekering privé expert-expert antwerpen providis waterschade  schade  deschadement ethias brand bijstand kbc allianz privé expert-expert ap na schade inbraak vilvoorde bijstand verlieslijst brussel schade gent allianz axa nn antwerpen  privé expert verlies  privé expert insurance schadegeval axa ethias lieu verzekering lieux touring expert kortrijk  halle tegenexpertiseit touring woning na schade KBC vivium verzekeraar expertise les  tegenexpertise privé expert-expert na schade kortrijk storm kortrijk allianz tegenexpertiseit des touring hagel touring dvv hagel tegenexpertise en vilvoorde waterschade halle gent verzekering storm  lieu axa privé expert schadevergoeding brugge Hasselt allianz rechts antwerpen  deschadement ethias expertise halle schade  lieu axa storm nn ing verlieslijst na vergoeding brugge halle vivium vilvoorde KBC brugge  privé expert vilvoorde des lieu verkerde kbc waterschade expert foudre bijstand dvv privé expert dvv brussel verlieslijst tegenexpertise  brugge tegenexpertise schadevergoeding verzekeraar  expert brugge  deschadement vivium brand tegenexpertise vol  - brugge ap vergoeding ethias schade kortrijk privé expert-expert nn vergoeding KBC tegenexpertise woning les inbraak storm   vol storm woning ing inbraak tegenexpertise brussel woning générali allianz parisbas antwerpen schadegeval storm   deschadement verlieslijst storm antwerpen tegenexpertise  privé expert vilvoorde insurance brand verzekeraar providis ag na schade allianz schadegeval verzekering kbc gent générali générali ap  - bnp lieu storm providis halle woning expertise na générali  - dvv verlieslijst  - schadevergoeding brand ing hagel verlies ethias foudre en brand expert verzekeraar gent ag rechts foudre brussel halle ag ing brand privé expert-expert schade Hasselt brand lieu tegenexpertiseit dvv expertise des  storm verlieslijst nn en expertise tegenexpertise dvv tegenexpertise parisbas   parisbas  - insurance kortrijk antwerpen  - tegenexpertise verzekeraar Hasselt na schade Hasselt tegenexpertiseit antwerpen  - lieu expert waterschade expert na schade dvv des waterschade na rechts verkerde halle gent dvv providis vol schadevergoeding des ap expert des ing storm en privé expert-expert kortrijk privé expert expertise schade lieux hagel  deschadement tegenexpertise parisbas des schade vivium privé expert  brussel rechts verkerde les verlieslijst dvv allianz schadegeval Hasselt woning providis KBC verlies verlieslijst ing verlieslijst verzekeraar dvv KBC des KBC schadevergoeding verlies verzekering gent  woning foudre providis lieux rechts foudre waterschade nn des bnp schade verzekering brand tegenexpertise insurance des les foudre ing vivium kortrijk belfius axa woning ag na ag tegenexpertise KBC lieux na schade vol générali tegenexpertise kbc expert vivium na brand privé expert-expert  deschadement bnp bijstand brand des ing nn KBC belfius expertise brand verlieslijst bijstand générali vol foudre vilvoorde vol verzekering expert parisbas parisbas Hasselt foudre vivium expert inbraak  - providis foudre brand  - kbc bijstand lieu brand belfius  brand vergoeding des rechts  na schade antwerpen  - en  privé expert nn schade verzekeraar hagel des KBC bnp gent verzekeraar privé expert privé expert tegenexpertise Hasselt verlies vilvoorde expert vergoeding bijstand verzekeraar expert ag  en expertise waterschade lieu axa antwerpen touring Hasselt Hasselt gent vol privé expert bnp bijstand schadegeval allianz touring vilvoorde allianz lieux belfius hagel verlies halle vergoeding schadegeval des KBC verlieslijst brand vergoeding brugge les na parisbas halle ethias foudre générali des KBC parisbas brugge verlies gent verlieslijst parisbas na schade bnp brugge brand en les lieux  privé expert expert hagel ethias halle touring na schade des privé expert-expert vilvoorde ap na providis brussel inbraak brussel verkerde  - expert waterschade touring  deschadement  privé expert des providis tegenexpertiseit waterschade vergoeding schade schade brugge lieu tegenexpertise kbc expert verkerde rechts schadevergoeding privé expert-expert expertise  allianz ag verlies foudre ethias vilvoorde schade brussel storm  providis Hasselt parisbas vilvoorde expert vergoeding brand verzekering lieux  générali  vergoeding expert inbraak verkerde bnp   schadevergoeding waterschade lieux  privé expert lieux bijstand touring expertise schadevergoeding verzekering schadevergoeding privé expert kortrijk tegenexpertise waterschade kbc gent storm tegenexpertise privé expert-expert bijstand expert verkerde storm  deschadement expert brand vivium halle na schade vivium expertise ag schadevergoeding verzekeraar waterschade inbraak schadevergoeding  deschadement vilvoorde tegenexpertise verlieslijst woning inbraak des gent vol vilvoorde providis KBC waterschade des en KBC verlies brand parisbas verkerde  kbc verlies gent verlies bnp ing storm  ethias privé expert des tegenexpertiseit antwerpen Hasselt  deschadement vergoeding schade  nn vol kbc antwerpen parisbas  ag verzekeraar vivium belfius nn verzekering kbc axa inbraak schadevergoeding vivium parisbas waterschade bijstand axa halle woning  - dvv Hasselt verzekering ap  générali rechts dvv waterschade na Hasselt générali privé expert expert schadegeval belfius générali brugge Hasselt brand  antwerpen waterschade Hasselt expert axa vol  na tegenexpertise vergoeding tegenexpertise parisbas tegenexpertiseit vivium lieu schadegeval na vergoeding lieu brugge waterschade privé expert-expert inbraak belfius Hasselt brugge des  deschadement schade vilvoorde  deschadement  verkerde axa les ag kbc brand ing allianz vergoeding gent inbraak vivium halle brussel providis tegenexpertise dvv ag ing privé expert verlies verlies tegenexpertiseit na schade tegenexpertiseit des allianz storm   bijstand bijstand ag tegenexpertise schadevergoeding tegenexpertise waterschade storm parisbas expert brugge verkerde  ethias ag dvv vergoeding lieu bnp woning bnp vilvoorde verlies halle expertise ap rechts

tegenexpert brand werkwijze procedure

privé expert waterschade epert brand

tegenexpertise brand brussel antwerpen hasselt gent 

bnp ag insurance ing belfius KBC ethias touring fortis

Werkwijze

TegenExpertise : de Procedure

 

De KEUZE van een Tegenexpert of Privé Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure gedekt door Uw rechstbijstand om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

 

Wat is een privé expert / tegenexpert ?

 

Uw bent slachtoffer van eenschadegeval, de verzekeraar stelt zijn eigen expert aan om de schade te begroten. Hij stelt u een schadevergoeding voor, die U echter te laag lijkt. In dat geval doet u beroep op een Tegenexpertise met een een expert die zelf kiest en aanstelt. Een onafhankelijke expert.

 

Verzekerde  : Weet u … ?

 

In alle brand en familiale polissen is er wettelijk een voorziening dat U toelaat uw eigen Tegenexpert of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schade vergoeding. De kost hiervan wordt volgens baremas bepaald in de algemen voorwarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert gratis is ( zie Tarieven ).

 

Na een schadegeval : Neem SNEL aktie !

 

Het is niet noodzakelijk het bezoek af te wachten van de expert van uw verzekeraar. Onmiddellijk na het schadegeval kan u uw eigen gekozen privé expert aanstellen die dadelijk zal beginnen met bewarende maatregelen voor te stellen om verdere schade te voorkomen, beginnen met opstellen van verlieslijsten, .. Dit kan een aanzienlijke tijdswinst opleveren.

De taken van een privé expert :

 

- Samenstellen van de schadelijsten van gebouw en inhoud, genotsderving, reinigingskosten

 

- Opstellen van de schade eis

 

- De belangen van de verkerde behartigen in alle stappen van het trajekt

 

- De schade eis aflijnen t.o.v. de geldende polis voorwaarden voor iedere individuele klant

 

- Eerste bewarende maatregelen in plaats stellen teneinde verdere schade te vermijden

bottom of page