top of page

Tegenexpertise brand

Tegenexpert brandschade

Tegenexpert brand

Tegenexpertise brandschade

Tegenexpertis na brandschade

plaats ethias brussel ing ethias hasselt brandschade water  schadevergoeding expertise storm  brandschade rechts gent plaats storm allianz les expert rechts brandverzekering schade tegenexpertise touring  schadevergoeding electriciteitit brussel  - insurance brandverzekering fortis schade storm  les brandverzekering bnp brussel woning ing tegenexpertise allianz providis plaats brussel  schadevergoeding hasselt plaats générali bnp ing na  tegenexpertise ing electriciteitit bijstand hasselt rechts plaats brandverzekering schadevergoeding bruxelles ing ing bijstand ethias bijstand bliksem schade hasselt kbc ag  - rechts diefstal en verlies ag bnp schadevergoeding brandschade ing tegenexpert vergoeding Antwerpen expert verzekerde schadelijst verlies ag belfius plaats verzekerde générali ethias bnp schade bijstand verlies ag gent gent schade inbraak belfius axa ing brand dvv brugge hagel brandschade ing ing schade schadevergoeding Antwerpen na Antwerpen hasselt  schadevergoeding schadevergoeding na rechts expert en water kbc les fortis tegenexpert dvv fortis ing dvv tegenexpert schadegeval axa storm kortijk brandverzekering brugge verlies schade Antwerpen ing woning belfius  tegenexpertise schadegeval tegenexpertise tegenexpertise gent vergoeding schade ing diefstal kbc woning dvv les  tegenexpertise kortijk brandverzekering ing  - bnp na schade electriciteitit ing hagel en water fortis brandschade schade belfius bnp vergoeding kbc belfius schade en  tegenexpertise axa na vergoeding providis brussel belfius storm hagel Antwerpen kortijk tegenexpertise Antwerpen expertise expert  tegenexpertise tegenexpertise electriciteitit touring tegenexpertise les schadelijst schadegeval allianz schade bnp bruxelles na fortis vergoeding bliksem schadegeval ing brand schade insurance nn na gent brandschade na storm  brussel ethias fortis brandverzekering rechts expertise Antwerpen tegenexpertise générali en ing bruxelles brugge touring na tegenexpertise axa kbc diefstal hagel ag fortis na expert vergoeding kbc schadevergoeding inbraak dvv schadelijst brand ing vergoeding kortijk plaats touring rechts water hagel en expert brussel nn schadevergoeding brandschade expert belfius providis providis schade les tegenexpert Antwerpen water nn ing providis tegenexpert expertise allianz bruxelles tegenexpertise electriciteitit schade bijstand verzekerde schadevergoeding Antwerpen schadelijst schade brandschade allianz kbc Antwerpen belfius insurance tegenexpertise hasselt rechts hagel tegenexpertise fortis brandschade na nn providis woning verzekerde ethias plaats schade water plaats water dvv verlies kbc schadevergoeding woning ethias brugge ag verlies allianz plaats tegenexpertise hasselt schade Antwerpen  schadevergoeding insurance kbc brandverzekering inbraak bnp na ing touring schade verlies electriciteitit ag schade Antwerpen kortijk expert providis woning ethias expert bijstand belfius en tegenexpertise bnp bijstand schade ag bnp allianz dvv storm  storm schadevergoeding expert hagel water ing verzekerde plaats  - na ing water inbraak bnp na na  - verzekerde brand kbc allianz Antwerpen vergoeding rechts gent générali schadegeval water storm  touring brand brandverzekering water schadevergoeding hasselt expert providis plaats diefstal bijstand générali Antwerpen electriciteitit les dvv bnp electriciteit axa brandverzekering insurance brand tegenexpertise ethias kortijk providis ag brandschade schade Antwerpen brandverzekering schadelijst ing brandschade electriciteit ag inbraak kortijk  schadevergoeding brussel na brand verlies générali water plaats plaats electriciteitit  tegenexpertise fortis water inbraak electriciteitit schade schade tegenexpertise bruxelles plaats allianz water electriciteitit  schadevergoeding ing les hasselt Antwerpen woning inbraak tegenexpert tegenexpertise  schadevergoeding générali  - hasselt ing ing fortis bruxelles axa ethias kbc providis axa tegenexpert  - bnp expert schade brandverzekering kortijk kbc en brand ing schade diefstal nn expert storm ing tegenexpertise plaats plaats dvv hasselt tegenexpertise woning brandverzekering bnp na expert expert providis electriciteit storm  brand schadegeval schadelijst allianz gent expert générali fortis verzekerde fortis na tegenexpertise verlies gent vergoeding schade storm ing electriciteitit electriciteitit bruxelles ethias schadevergoeding hagel dvv brandverzekering bnp na providis na bijstand schade gent brand electriciteit storm  dvv bijstand plaats brandschade ethias tegenexpertise schadevergoeding electriciteit vergoeding schadelijst expert storm belfius verlies brussel schade tegenexpert verzekerde brandschade touring inbraak bliksem bnp plaats woning générali expert schadelijst brandverzekering water brugge schadelijst brandschade brussel ing bnp storm   - diefstal schade ing brugge ing brandverzekering tegenexpert bliksem electriciteitit bijstand plaats Antwerpen ethias fortis storm tegenexpert en na diefstal water ing brandverzekering schadelijst expertise kbc expertise expertise axa en kortijk brandschade schade tegenexpertise kbc tegenexpert expertise brand ag electriciteit verlies na storm verzekerde ing rechts brand providis expert brandschade brandschade brand na woning en plaats schadegeval brugge expertise brandschade verlies hagel gent bliksem belfius hasselt fortis allianz storm  expert electriciteit schade  schadevergoeding ing nn schade schade tegenexpertise en  - nn kortijk Antwerpen schade gent générali woning ethias diefstal tegenexpertise diefstal diefstal brussel na brand vergoeding schade brandverzekering na water brandschade  schadevergoeding tegenexpert rechts verlies plaats brandverzekering schadegeval brussel schadevergoeding en schade schade ing inbraak schade expert  tegenexpertise dvv schade plaats dvv water na schadevergoeding kbc Antwerpen les water ing expertise schade dvv fortis schadevergoeding  schadevergoeding brandschade bijstand schade bruxelles générali schadevergoeding verzekerde vergoeding plaats tegenexpertise hagel gent nn hagel brugge na schadelijst kbc tegenexpert kbc tegenexpertise belfius plaats brand brand verzekerde hasselt bliksem ing bliksem brandschade brandverzekering ag kbc bnp inbraak woning na générali dvv na kortijk bliksem expertise dvv storm hagel vergoeding bijstand hasselt electriciteitit  - ethias brandverzekering kortijk verlies electriciteit bliksem nn expertise electriciteitit gent kbc axa brandverzekering nn woning  - générali water plaats ing fortis schadelijst brandschade dvv vergoeding axa brandschade fortis storm hasselt verlies ing expert kbc ing axa allianz gent verlies water expertise storm Antwerpen  - ag  schadevergoeding schadegeval ing brussel schade water kortijk bruxelles dvv kbc brugge bliksem tegenexpertise schadegeval tegenexpert brand brandschade kbc tegenexpertise schadegeval hagel schadevergoeding nn brand  tegenexpertise tegenexpert ethias hasselt schade inbraak  - brandverzekering schadegeval bijstand dvv fortis tegenexpert vergoeding rechts brandverzekering brandverzekering verzekerde water ing  schadevergoeding vergoeding allianz allianz hasselt expert brussel expert bijstand dvv ing water kortijk brandschade kbc gent kbc nn ing dvv kbc brand axa ing en dvv electriciteit woning schade diefstal gent brugge belfius diefstal insurance brandschade ing bliksem brandverzekering bruxelles ing tegenexpertise kbc electriciteit tegenexpertise schade expertise kbc  tegenexpertise bijstand providis générali   bliksem water dvv expert schadelijst plaats dvv touring les ing providis verlies générali kbc en dvv brandschade hagel brandschade brandverzekering expert  tegenexpertise dvv  tegenexpertise inbraak touring schadegeval brandverzekering belfius touring hasselt inbraak expert storm brand  tegenexpertise na brandschade na ag water belfius Antwerpen brandverzekering kbc electriciteit inbraak touring belfius brussel plaats kortijk générali inbraak brandverzekering water brandschade brussel plaats schade ing storm storm electriciteitit brand schadelijst expert  - brand brussel storm brussel dvv ing expertise water générali axa verlies expertise kbc insurance vergoeding  tegenexpertise ethias  schadevergoeding brand brand expertise verlies schade diefstal bruxelles dvv kbc brand  schadevergoeding brandschade tegenexpertise générali storm  en plaats electriciteit  - gent na brand water brandschade bruxelles dvv fortis en brandschade belfius verlies brandverzekering gent gent Antwerpen  schadevergoeding brand expert brand bijstand electriciteitit brand brussel storm  tegenexpertise

Tegenexpertise na  Brand

Bijstand na grotere Schadegevallen :

 

Voor grotere schadegevallen bvb. brand ( zie tarieven ) werken wij steeds aan polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

 

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

 

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

 

Opvolging van uw projekt bij tegenexpertise na brand :

 

              - reiniging gebouw en inhoud

              - aanvraag gespecialiseerd offertes

              - inventarisering van beschadigde items

              - voorstellen van bewarende en beschermende                     maatregelen om schade uitbreiding te voorkomen.

 

TegenExpertise na Brand

 

De definitie van een verzekerd brand schadegeval is sinds 1979 vastegelgd en conform vastgelegd in de meeste polissen. Ook zaken zoals : smelten, verschroeien, verkolen, ... worden door de meeste polissen gedekt. echter specifiek voor iedere verzekerings maatschappij.

 

En niet te vergeten dat alle gevolgschade zoals :

- rook en roetschade

- schade door bluswater en hulpdienst aktiviteiten

Mee opgenomen wordt in de schadelijst.

Belangrijk is dat de oorzaak accidenteel is.

 

Indien uw vastgoed verhuurd is, en/of er schade ontstaan is bij buren treedt er een verhaal procedure in werking. Deze schades worden tevens tussen verzekering maatschappijen onderling afgehandeld.

 

Kijk bij verhuring steeds goed na of uw huurder verzekerd is in lijn met de verhuurovereenkomst.

Huurder : verzeker u steeds ! Naast de schade aan uw eigen inhoud kan u bovendien aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het gebouw, of andere benadeelden. Bij niet-verzekering zal u persoonlijk deze kosten dragen indien u zelf niet kan aantonen dat de brand buiten uw verantwoordelijkheid ontstaan is.

 

Gillis Expertises , als privé expert of tegenexpert na brandschade, zal samen met uw makelaar uw polis bestuderen, om U te laten genieten van de best mogelijke voorwaarden voor uw specifiek schadegeval - brand. Er wordt een gedetailleerde schadelijst opgemaakt voor de reiniging, gebouw reconstructie en verlies van inhoud die zal voorgelegd worden aan uw verzekeraar.

Belangrijk te weten over een Prive Expert / TegenExpertise bij brandschade

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpert of Prive Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding. De kost van een Tegenexpertise  wordt volgens barema's bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert voor een Tegenexpertise gratis is ( zie Tarieven ).

 

De KEUZE van een Tegenexpert of Prive Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen voor een Tegenexpertise. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpert voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door de brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure, gedekt door Uw rechtsbijstand, om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

 

Gillis Expertises is een gespecialiseerd bureau, als Tegenexpert en Privé Expert, in het berekenen van de verliezen bij een schadegeval en/of de dekking van een schadegeval mee helpen aan te tonen. Onze dienst is beschikbaar 7 dagen op 7, 24/24 uur. Uw Tegenexpert behartigt Uw belangen, zéér eenvoudig omdat zijn honorarium gekoppeld is aan de overeengekomen schadevergoeding. Wij werken samen met de klant om een correcte schadevergoeding te bekomen, zij aan zij. Gedurende gans de afhandeling van de Tegenexpertise staan wij open voor vragen die u heeft en met raad en daad bij te staan.

 

Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van Tegenexpert of Prive Expert, voor een Tegenexpertise, niet uit te sluiten. Uw schadegeval dient in meerder stappen behandeld te worden die een nauwkeurige opvolging eisen tot aan het bekomen van een akkoord wat U toelaat alles te herstellen en te vervangen wat u verloren heeft.

 

bottom of page