top of page

Gillis Expertises tegenexpertise tegenexpert prive expert waterschade waterlek brandverzekering lek infiltratie waterinfiltratie

antwerpen expertise  privé expert des vilvoorde verlies générali schade na waterschade waterschade kbc verlies ing les verzekeraar storm  Hasselt storm privé expert-expert bnp hagel storm  kbc schadevergoeding halle bijstand halle  deschadement verzekering privé expert-expert tegenexpertiseit allianz storm tegenexpertise waterschade expert des expertise Hasselt hagel belfius bijstand bijstand belfius verzekering en expert des belfius  privé expert tegenexpertise vol na schade waterschade générali halle expertise vilvoorde parisbas schadegeval verzekering en  - en na schade privé expert en antwerpen verzekering expertise rechts générali inbraak vergoeding privé expert ethias kortrijk brand schadegeval ing tegenexpertise schade privé expert waterschade tegenexpertise verkerde brussel privé expert  - dvv antwerpen tegenexpertise  privé expert woning storm  verzekeraar Hasselt des des axa brussel privé expert expert verlies vivium verzekering waterschade storm   des  privé expert ag axa storm  vol des  deschadement bnp verlies parisbas Hasselt des verlies na woning privé expert-expert antwerpen vilvoorde des na parisbas ap schadegeval schadevergoeding foudre ethias nn expert verkerde allianz en privé expert-expert ethias na inbraak vol touring providis bijstand storm vivium brussel bnp antwerpen tegenexpertiseit des halle schadevergoeding lieux KBC inbraak lieu nn les expert rechts brand ing antwerpen les bnp halle schadegeval halle providis générali belfius verlies tegenexpertise dvv ethias des ethias générali belfius vergoeding touring lieu privé expert insurance brand privé expert-expert hagel bnp hagel Hasselt waterschade brand hagel ethias  deschadement schadegeval dvv ing waterschade bnp en vilvoorde storm  inbraak axa nn tegenexpertise waterschade brugge brand ethias lieu brugge na brugge waterschade belfius KBC ing  - verzekering belfius brand na schade kortrijk storm  verlieslijst hagel Hasselt woning storm waterschade belfius lieux gent rechts schadevergoeding expert lieu en providis générali verzekering privé expert-expert antwerpen providis waterschade  schade  deschadement ethias brand bijstand kbc allianz privé expert-expert ap na schade inbraak vilvoorde bijstand verlieslijst brussel schade gent allianz axa nn antwerpen  privé expert verlies  privé expert insurance schadegeval axa ethias lieu verzekering lieux touring expert kortrijk  halle tegenexpertiseit touring woning na schade KBC vivium verzekeraar expertise les  tegenexpertise privé expert-expert na schade kortrijk storm kortrijk allianz tegenexpertiseit des touring hagel touring dvv hagel tegenexpertise en vilvoorde waterschade halle gent verzekering storm  lieu axa privé expert schadevergoeding brugge Hasselt allianz rechts antwerpen  deschadement ethias expertise halle schade  lieu axa storm nn ing verlieslijst na vergoeding brugge halle vivium vilvoorde KBC brugge  privé expert vilvoorde des lieu verkerde kbc waterschade expert foudre bijstand dvv privé expert dvv brussel verlieslijst tegenexpertise  brugge tegenexpertise schadevergoeding verzekeraar  expert brugge  deschadement vivium brand tegenexpertise vol  - brugge ap vergoeding ethias schade kortrijk privé expert-expert nn vergoeding KBC tegenexpertise woning les inbraak storm   vol storm woning ing inbraak tegenexpertise brussel woning générali allianz parisbas antwerpen schadegeval storm   deschadement verlieslijst storm antwerpen tegenexpertise  privé expert vilvoorde insurance brand verzekeraar providis ag na schade allianz schadegeval verzekering kbc gent générali générali ap  - bnp lieu storm providis halle woning expertise na générali  - dvv verlieslijst  - schadevergoeding brand ing hagel verlies ethias foudre en brand expert verzekeraar gent ag rechts foudre brussel halle ag ing brand privé expert-expert schade Hasselt brand lieu tegenexpertiseit dvv expertise des  storm verlieslijst nn en expertise tegenexpertise dvv tegenexpertise parisbas   parisbas  - insurance kortrijk antwerpen  - tegenexpertise verzekeraar Hasselt na schade Hasselt tegenexpertiseit antwerpen  - lieu expert waterschade expert na schade dvv des waterschade na rechts verkerde halle gent dvv providis vol schadevergoeding des ap expert des ing storm en privé expert-expert kortrijk privé expert expertise schade lieux hagel  deschadement tegenexpertise parisbas des schade vivium privé expert  brussel rechts verkerde les verlieslijst dvv allianz schadegeval Hasselt woning providis KBC verlies verlieslijst ing verlieslijst verzekeraar dvv KBC des KBC schadevergoeding verlies verzekering gent  woning foudre providis lieux rechts foudre waterschade nn des bnp schade verzekering brand tegenexpertise insurance des les foudre ing vivium kortrijk belfius axa woning ag na ag tegenexpertise KBC lieux na schade vol générali tegenexpertise kbc expert vivium na brand privé expert-expert  deschadement bnp bijstand brand des ing nn KBC belfius expertise brand verlieslijst bijstand générali vol foudre vilvoorde vol verzekering expert parisbas parisbas Hasselt foudre vivium expert inbraak  - providis foudre brand  - kbc bijstand lieu brand belfius  brand vergoeding des rechts  na schade antwerpen  - en  privé expert nn schade verzekeraar hagel des KBC bnp gent verzekeraar privé expert privé expert tegenexpertise Hasselt verlies vilvoorde expert vergoeding bijstand verzekeraar expert ag  en expertise waterschade lieu axa antwerpen touring Hasselt Hasselt gent vol privé expert bnp bijstand schadegeval allianz touring vilvoorde allianz lieux belfius hagel verlies halle vergoeding schadegeval des KBC verlieslijst brand vergoeding brugge les na parisbas halle ethias foudre générali des KBC parisbas brugge verlies gent verlieslijst parisbas na schade bnp brugge brand en les lieux  privé expert expert hagel ethias halle touring na schade des privé expert-expert vilvoorde ap na providis brussel inbraak brussel verkerde  - expert waterschade touring  deschadement  privé expert des providis tegenexpertiseit waterschade vergoeding schade schade brugge lieu tegenexpertise kbc expert verkerde rechts schadevergoeding privé expert-expert expertise  allianz ag verlies foudre ethias vilvoorde schade brussel storm  providis Hasselt parisbas vilvoorde expert vergoeding brand verzekering lieux  générali  vergoeding expert inbraak verkerde bnp   schadevergoeding waterschade lieux  privé expert lieux bijstand touring expertise schadevergoeding verzekering schadevergoeding privé expert kortrijk tegenexpertise waterschade kbc gent storm tegenexpertise privé expert-expert bijstand expert verkerde storm  deschadement expert brand vivium halle na schade vivium expertise ag schadevergoeding verzekeraar waterschade inbraak schadevergoeding  deschadement vilvoorde tegenexpertise verlieslijst woning inbraak des gent vol vilvoorde providis KBC waterschade des en KBC verlies brand parisbas verkerde  kbc verlies gent verlies bnp ing storm  ethias privé expert des tegenexpertiseit antwerpen Hasselt  deschadement vergoeding schade  nn vol kbc antwerpen parisbas  ag verzekeraar vivium belfius nn verzekering kbc axa inbraak schadevergoeding vivium parisbas waterschade bijstand axa halle woning  - dvv Hasselt verzekering ap  générali rechts dvv waterschade na Hasselt générali privé expert expert schadegeval belfius générali brugge Hasselt brand  antwerpen waterschade Hasselt expert axa vol  na tegenexpertise vergoeding tegenexpertise parisbas tegenexpertiseit vivium lieu schadegeval na vergoeding lieu brugge waterschade privé expert-expert inbraak belfius Hasselt brugge des  deschadement schade vilvoorde  deschadement  verkerde axa les ag kbc brand ing allianz vergoeding gent inbraak vivium halle brussel providis tegenexpertise dvv ag ing privé expert verlies verlies tegenexpertiseit na schade tegenexpertiseit des allianz storm   bijstand bijstand ag tegenexpertise schadevergoeding tegenexpertise waterschade storm parisbas expert brugge verkerde  ethias ag dvv vergoeding lieu bnp woning bnp vilvoorde verlies halle expertise ap rechts

tegenexpert waterschade

privé expert waterschade epert waterschade

tegenexpertise waterschade brussel antwerpen hasselt gent 

bnp ag insurance ing belfius KBC ethias touring fortis

Tegenexpertise Waterschade

TegenExpertise 

Waterschade

 

Waterschade : wat is er nu juist gedekt door mijn verzekering ?

 

Waterschade is één van de belangrijkere dekkingen van een brandverzekering van uw woning. Deze basis waarborg is bij alle verzekeraars voorzien. Tegelijk is het wel een schade met een complexe regelgeving die vaak ook nog verschilt tot in de details van de ene verzekeraar tot de andere. 

Vaak is het dichten van een lek , zij het nu aan het dak of een leiding, beperkt tot het lokaal dichten van het lek zelf en dus niet de vervanging van gans de leiding of dak.

Vergeet ook niet dat er per lek een franchise kan aangerekend worden, zelfs al bevinden ze zich bvb. op het zelfde stuk leiding. Bovendien kan de verzekeraar zijn tussenkomst eventueel weigeren, indien hetzelfde type lek zich reeds meerdere malen heeft voorgedaan in hetzelfde huis. Men spreekt dan van algemen slijtage en er zal enkel tussenkomst zijn voor de eerste maal dat het lek zich voordoet.

De regels verschillen ook duidelijk of het nu gaat om afvoerleidingen of om toevoerleidingen. In ieder geval is het waterverlies zelf uitgesloten, tenzij gedekt door een optie.

 

Bijzondere regels gelden voor opstijgend vocht, infiltratie en condensatie problemen. Het onderscheid dient duidelijk gemaakt te worden. Bij twijfel gaan we ook een lekdetektie gelasten om op wetenschappelijk gemeten basis de juiste oorsprong van het vochtprobleem aan te tonen en te vergelijken met de contractuele bepalingen van uw polis.

Voor huurder/eigenaar gerelateerde waterschades dient u er als huurder vanop de hoogte te zijn dat het 'zichtbare' gedeelte van de waterinstallatie onder uw verantwoordelijkheid valt. De ingekapselde leidingen zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Zoals U kan zien zijn waterschades een zéér complexe materie. Neem daarom steeds contact op met uw tegenexpert om u met raad en daad bij te staan en de nodige stappen te ondernemen ter hoogte van bewijslast en schadeberekening.

Bij belanrijke waterschades is er hier een gelijkaardig traject zoals bij brand. 

Bijstand na grotere 

Schadegevallen :

 

Voor grotere schadegevallen ( zie tarieven ) werken wij steeds aande polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

 

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

 

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

 

Opvolging van uw projekt:

 

              - reinging gebouw en inhoud

              - aanvraag gespecialiseerd offertes

              - inventarisering van beschadigde items

              - voorstellen van bewarende en beschermende                     maatregelen om schade uitbreiding te voorkomen.

 

bottom of page